ریش چه فوایدی برای مردان دارد

فواید ریش گذاشتن بسیاري از مردان گاهی میان تراشیدن ریش هایشان یا نگهداري آنها حیران می مانند و نمی دانند کدام را انتخاب کنند. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا نگهداري و داشتن ریش فوایدي هم دارد و یا تراشیدن آن...
ادامه مطلب
بالا